Archive | May 21, 2019

Around The World In Eighty Days (Chapter 5)

Chapter XX IN WHICH FIX COMES FACE TO FACE WITH PHILEAS FOGG While these events were passing at the opium-house, Mr. Fogg, unconscious of the danger he was in of losing the steamer, was quietly escorting Aouda about the streets of the English quarter, making the necessary purchases for the long voyage before them. It […]

80 Ngày vòng quanh thế giới (Chương 5)

CHƯƠNG 5 TÀU TANKADERE Vào giờ đi ngủ, không thấy người giúp việc xuất hiện lại. Ngày hôm sau, Passepartout cũng không trả lời tiếng nào khi nghe tiếng chuông gọi của ông Fogg. Không ai biết được con người danh giá, lịch lãm ấy nghĩ gì khi biết người giúp việc của mình không […]