Archive | May 15, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 44)

CHAPTER 44 A HECATOMB The way of describing this unlooked-for scene, the history of the patriot ship, told at first so coldly, and the emotion with which this strange man pronounced the last words, the name of the Avenger, the significance of which could not escape me, all impressed itself deeply on my mind. My […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 44)

CHƯƠNG 44 NGHĨA ĐỊA KHỔNG LỒ Cuộcgặp gỡ ấy, cách nói ấy, việc thuật lại lịch sử chiếc tàu yêu nước ấy được bắt đầu một cách lạnh lùng, nhưng càng về cuối càng có vẻ xúc động, vả lại bản thân cái tên “Báo thù” được Nê-mô nhấn mạnh-tất cả những điều đó đã […]