Archive | May 13, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 42)

CHAPTER 42 THE GULF STREAM This terrible scene of the 20th of April none of us can ever forget. I have written it under the influence of violent emotion. Since then I have revised the recital; I have read it to Conseil and to the Canadian. They found it exact as to facts, but insufficient […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 42)

CHƯƠNG 42 HẢI LƯU GƠN-XTƠ-RIM Chúng tôi không ai quên được sự kiện hãi hùng ngày 20 tháng 4. Khi thuật lại, tôi vẫn cảm thấy hết sức xúc động. Chuyện viết xong, tôi đọc lại rồi đọc cho Công-xây và Nét nghe. Họ thấy tôi đã thuật lại sự kiện một cách chính xác […]