Archive | May 10, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 39)

CHAPTER 39 WANT OF AIR Thus around the Nautilus, above and below, was an impenetrable wall of ice. We were prisoners to the iceberg. I watched the Captain. His countenance had resumed its habitual imperturbability. “Gentlemen,” he said calmly, “there are two ways of dying in the circumstances in which we are placed.” (This puzzling […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 39)

CHƯƠNG 39 THIẾU KHÔNG KHÍ Thể là tàu Nau-ti-lúx đã bị băng vây kín sáu mặt. Chúng tôi biến thành tù binh của băng! Nét đấm mạnh tay xuống bàn Công-xây im lặng, còn tôi thì nhìn Nê-mô. Mặt ông ta vẫn bình thản như xưa. Nê-mô đứng, tay khoanh trước ngực. ông ta đang […]