Archive | May 7, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 36)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 36 THE ICEBERG The Nautilus was steadily pursuing its southerly course, following the fiftieth meridian with considerable speed. Did he wish to reach the pole? I did not think so, for every attempt to reach that point had hitherto failed. Again, the season was far advanced, for […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 36)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 36 BĂNG GIÁ MÊNH MÔNG Tàu Nau-ti-lúx đi hoài về phía nam theo kinh tuyến 50. Chẳng lẽ nó hướng về Nam cực? Thật là vô lý! Mọi ý đồ lọt vào điểm đó của trái đất đều đã bị thất bại. Ngày 13 tháng 3 […]