Archive | April 26, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 25)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 25 A NOVEL PROPOSAL OF CAPTAIN NEMO’S On the 28th of February, when at noon the Nautilus came to the surface of the sea, in 9° 4′ N. lat., there was land in sight about eight miles to westward. The first thing I noticed was a range […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 25)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 25 ĐỀ NGHỊ MỚI CỦA THUYỀN TRƯỞNG NÊ-MÔ Giữa trưa ngày 28 tháng giêng, tàu Nau-ti-lúx nổi lên mặt nước và trông thấy đất liền cách tàu tám hải lý về phía tây. Ngay sau khi xác định được tọa độ, tôi xuống phòng khách tìm […]