Archive | April 25, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 24)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 24 THE INDIAN OCEAN We now come to the second part of our journey under the sea. The first ended with the moving scene in the coral cemetery which left such a deep impression on my mind. Thus, in the midst of this great sea, Captain Nemo’s […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 24)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 24 ẤN ĐỘ DƯƠNG Đến đây bắt đầu phần thứ hai của cuộc hành trình ngầm dưới biển của chúng tôi. Phần thứ nhất kết thúc bằng cảnh tượng xúc động dưới nghĩa trang san hô, để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Như […]