Archive | April 20, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 19)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XIX TORRES STRAITS During the night of the 27th or 28th of December, the Nautilus left the shores of Vanikoro with great speed. Her course was south-westerly, and in three days she had gone over the 750 leagues that separated it from La Perouse’s group and the […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 19)

Hai vạn dặm dưởi đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 19 EO BIỂN TÔ-REX Đêm 27 rạng ngày 28 tháng 12, chúng tôi rời Va-ni-cô-rô. Tàu Nau-ti-lúx mở hết tốc lực chạy về hướng tây nam và trong ba ngày đi được bảy trăm năm mươi dặm, nghĩa là vượt được khoảng cách ngăn giữa nhóm […]