Archive | April 17, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 16)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XVI A SUBMARINE FOREST We had at last arrived on the borders of this forest, doubtless one of the finest of Captain Nemo’s immense domains. He looked upon it as his own, and considered he had the same right over it that the first men had in […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 16)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 16 KHU RỪNG DƯỚI BIỂN Cuối cùng chúng tôi đã tới cửa rừng, một trong những nơi đẹp nhất thuộc quyền sở hữu của thuyền trưởng Nê-mô. ông ta coi đó là tài sản riêng của mình và có toàn quyền sử dụng nó. Vả lại, […]