Archive | April 16, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 15)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XV A WALK ON THE BOTTOM OF THE SEA This cell was, to speak correctly, the arsenal and wardrobe of the Nautilus. A dozen diving apparatuses hung from the partition waiting our use. Ned Land, on seeing them, showed evident repugnance to dress himself in one. “But, […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 15)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 15 DẠO CHƠI DƯỚI ĐÁY BIỂN Căn phòng vừa là kho vũ khí, vừa là kho quần áo của tàu Nau-ti-lúx. Trên tường treo khoảng mười bộ đồ lặn. Nhìn thấy đồ lặn, Nét Len tỏ ý không muốn mặc. Tôi nói:-ông Nét, ông nghe tôi, […]

Hát Cho Một Người Nằm Xuống – Song For The Dead

Hát Cho Một Người Nằm Xuống Trịnh Công Sơn. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây Đã vui chơi trong cuộc đời nầy Đã bay cao trong vòm trời đầy Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời Ru anh ngủ vùi, […]