Archive | April 14, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 13)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XIII THE BLACK RIVER The portion of the terrestrial globe which is covered by water is estimated at upwards of eighty millions of acres. This fluid mass comprises two billions two hundred and fifty millions of cubic miles, forming a spherical body of a diameter of sixty […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 13)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 14 DÒNG \”SÔNG ĐEN\ Nước chiếm một diện tích hơn ba mươi tám triệu héc-ta trên mặt đất. Thể tích khối nước đó là hai tỷ hai trăm năm mươi triệu hải lý khối. Nếu hình dung khối nước đó là hình cầu thì đường kính […]