Archive | April 4, 2019

Thư tình gửi một người – The Love Letter (33)

Thư tình gửi một người (33) Trịnh Công Sơn 15/2/1965 Dao Ánh, Buổi chiều hôm qua anh ngồi mong Ánh cho đến lúc biết Ánh sẽ không sang anh mới đến Cercle ngồi uống rượu với mấy đứa bạn. Mai anh chưa đi được vì máy bay đã hết chỗ. Những câu nói Ánh biên […]

20,000 LEAGUES UNDER THE SEA (Chapter 4)

20,000 LEAGUES UNDER THE SEA Jules Verne CHAPTER IV NED LAND Captain Farragut was a good seaman, worthy of the frigate he commanded. His vessel and he were one. He was the soul of it. On the question of the monster there was no doubt in his mind, and he would not allow the existence […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 4)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 4 NÉT LEN Thuyền trưởng Pha-ra-gút là một người đi biển dày kinh nghiệm, thực xứng đáng với chiếc tàu chiến mà ông ta chỉ huy. Pha-ra-gút với con tàu chỉ là một. ạng ta là linh hồn của tàu. ạng ta không mảy may nghi […]

20,000 LEAGUES UNDER THE SEA (Chapter 3)

20,000 LEAGUES UNDER THE SEA Jules Verne Chapter III FORM MY RESOLUTION  THREE SECONDS before the arrival of J. B. Hobson’s letter, I no more thought of pursuing the unicorn than of attempting the passage of the North Sea. Three seconds after reading the letter of the Honorable Secretary of Marine, I felt that my […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 3)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 3 – XIN TÙY GIÁO SƯ Khi nhận được thư của ông Hốp-Xơn, tôi đang vừa nghĩ nhiều về việc bắt con cá một sừng, vừa nghĩ nhiều về ý định vượt qua những cánh đồng Tây -Bắc. Tuy vậy, đọc xong thư của ông bộ […]