Dại khờ – Folly

Dại khờ

Xuân Diệu.

Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kìm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.

(English Version)

Folly

People suffer because we love without understanding it.
We misplace our love and choose to give love to the unworthy.
We possess a precious gift but we do not give it to the deserving.
People suffer because we beg from those who have nothing to give.

The road is so smooth, but we don’t seem to notice.
Until we understand this, the thorns will pierce our flesh and strike the bone.
For we indulge our heart’s desires without restraint,
People suffer because we cannot relive the past.

Shallow eyes reflect deep dissatisfaction.
Empty hearts are considered full.
We spend our whole lives following the clouds of despair.
We strive forever to find the horizon between the sky below and the sea above.

People suffer because we push and shove others in our quest to win.
When the doors slam shut, we stubbornly try to break in.
Then we are wounded and we brandish our weapons.
We do not want to be cured and to heal ourselves from the poison.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Dại khờ” Of Xuân Diệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: