Bên đời hiu quạnh – The Lonely Road

Bên đời hiu quạnh.

Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa

Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế

Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa

Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế

Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua

Đường về tình tôi có nắng rất la đà

Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ

Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say

Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời

Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy

Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

(English Version)

The Lonely Road

All at once I heard the sound of my homeland.

The voice calling me from heaven sounded so pleasant.

My heart was profoundly at peace but somehow I was so sad.

I was startled to see myself singing forever.

One day I prepared for my journey,

I thought I could forget my yearning for home.

My heart was profoundly at peace but somehow I was so sad.

I was startled to see myself crying forever.

Which lonely road did I take?

The road going back to love was absolutely radiant.

The road was so silent that there was no memory.

I was startled to look around and Oh! What a strange street!

Which road led me to drunkenness?

Once in my dream I saw that I had died.

Even as my tears flowed endlessly, I was not filled with sorrow.

I was startled to awaken and Oh! Here comes the sun!

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Bên đời hiu quạnh” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: