Archive | February 2019

The Prophet (26. Religion)

The Prophet Kahlil Gibran 26. Religion And an old priest said, “Speak to us of Religion.”And he said:Have I spoken this day of aught else?Is not religion all deeds and all reflection,And that which is neither deed nor reflection, but a wonder and a surprise ever springing in the soul, even while the hands hew […]

Nhà Tiên Tri (26. Tôn giáo)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 26. Về Tôn giáo             Và một tư tế cao niên thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Tôn giáo.             Và ông nói:             Hôm nay, tôi có từng nói tới điều nào khác?             Phải chăng tôn giáo là hết thảy các hành động và mọi suy xét. […]

The Prophet (25. Beauty)

The Prophet Kahlil Gibran 25. Beauty And a poet said, Speak to us of Beauty.And he answered:Where shall you seek beauty, and how shall you find her unless she herself be your way and your guide?And how shall you speak of her except she be the weaver of your speech? The aggrieved and the injured […]

Nhà Tiên Tri (Cái đẹp)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 25.Về Cái đẹp             Và một thi sĩ thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Cái đẹp.             Và ông trả lời:             Nơi đâu các bạn tìm kiếm cái đẹp, và làm sao các bạn thấy được nàng nếu chính nàng không là lối đi và kẻ hướng dẫn […]

The Prophet (24. Pleasure)

The Prophet Kahlil Gibran 24. Pleasure Then Thermit, who visited the city once a year, came forth and said, Speak to us of Pleasure.And he answered, saying:Pleasure is a freedom-song,But it is not freedom.It is the blossoming of your desires,But it is not their fruit.It is a depth calling unto a height,But it is not […]

Nhà Tiên Tri (24. Lạc thú)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 24.Về Lạc thú             Lúc ấy, có nhà ẩn tu mười năm mới ghé qua thành một lần, bước ra thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Lạc thú.             Và ông trả lời rằng:             Lạc thú là bài ca tự do             Nhưng nó chẳng là tự do. […]

The Prophet (23. Prayer)

The Prophet Kahlil Gibran 23. Prayer Then a priestess said, “Speak to us of Prayer.”And he answered, saying:You pray in your distress and in your need; would that you might pray also in the fullness of your joy and in your days of abundance. For what is prayer but the expansion of your self into the […]

Nhà Tiên Tri (23. Cầu nguyện)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 23.Về Cầu nguyện             Lúc ấy, một Nữ tư tế thưa. Hãy nói cho chúng tôi về Cầu nguyện.             Và ông trả lời rằng:             Các bạn cầu nguyện khi bí bách khổ sở và trong hoàn cảnh túng thiếu của mình; ước gì các bạn cũng câàu nguyện […]

The Prophet (22. Good and Evil)

The Prophet Kahlil Gibrant 22. Good and Evil And one of the elders of the city said, Speak to us of Good and Evil.And he answered:Of the good in you I can speak, but not of the evil.For what is evil but good tortured by its own hunger and thirst?Verily when good is hungry it […]

Nhà Tiên Tri (22. Thiện và Ác)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 22. Về Thiện và Ác             Và một trưởng lão trong thành thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Thiện và Ác.             Và ông trả lời:             Về thiện trong các bạn, tôi có thể nói, còn về ác thì không thể.             Vì ác là gì, hay chỉ […]