Hạ trắng – White Summer

Hạ trắng

Trịnh Công Sơn

Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo baỵ
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm saỵ
Lối em đi về … trời không có mâỵ
Ðường đi suốt mùa nắng lên thắp đầỵ

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng baỵ
Cho tay em dài … gầy thêm nắng maị
Bước chân em về nào anh có haỵ
Gọi em cho nắng chết trên sông dài …

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới …
Tôi đưa em về
Chân em bước nhẹ
Trời buồn gió cao …
Ðời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầụ
Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau …

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới …
Tôi đưa em về
Trời buồn gió cao …
Ðời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầụ
Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau …
Thôi xin…

(English Version)

White Summer

Beckoning the sunlight that rises from your delicate shoulder,
Your dress billowed on a faraway road.
Streaming into your sorrowful eyes,
The sunlight bewildered the flowers and the butterflies.
There were no clouds in the sky on the path of your return.
The roads were bathed in warm sunlight year-round.

Beckoning the sunlight,
In my afternoon dream filled with the perfume of white flowers,
The thin rays of morning sunlight are like your frail arms.
Your light footsteps entered unnoticed.
I called for you as the sun faded into the far-reaching river.

Oh no, how I beg for a respite from this illusion,
Pleading for the autumn to arrive.
Walking you home accompanied by your light footsteps,
Against the blustery melancholy sky,
Let us walk hand-in-hand forever.
The sunlight didn’t bring sorrow,
With our clothes crumpled and faded.
I pray to God that we will still call each other’s name,
Until our hair turns grey.

Beckoning the sunlight,
Your dark hair was crowned with blossoms of sunshine.
Floating on a sunbeam to our celestial home,
Your dress now billows high above the clouds.
I call your name endlessly in my dreamy fantasy.

Đặng Hoàng Lan translated from the song “Hạ trắng” of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: