Archive | February 7, 2019

The Prophet (28. The Farewell)

The Prophet Kahlil Gibran 28. The Farewell And now it was evening.And Almitra the seeress said, “Blessed be this day and this place and your spirit that has spoken.”And he answered,Was it I who spoke?Was I not also a listener? Then he descended the steps of the Temple and all the people followed him.And he […]

Nhà Tiên Tri (28. Giã từ)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 28.Giã từ             Và lúc này trời đã buổi tối.             Và Almitra nữ thấu thị nói, Phúc thay cho ngày này và nơi này cùng linh hồn của thầy đã lên tiếng.             Và ông đáp lại: Có phải tôi là kẻ đã nói?             Tôi cũng chẳng phải […]

The Prophet (27. Death)

The Prophet Kahlil Gibran 27. Death Then Almitra spoke, saying, “We would ask now of Death.”And he said:You would know the secret of death.But how shall you find it unless you seek it in the heart of life?The owl whose night-bound eyes are blind unto the day cannot unveil the mystery of light.If you would […]

Nhà Tiên Tri (27. Cái chết)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 27 Về Cái chết             Lúc ấy, Almitra phát biểu rằng, Giờ đây chúng tôi xin hỏi về Cái chết.             Và ông nói:             Các bạn muốn biết về bí mật của Cái chết.             Nhưng làm sao các bạn thấy được nó nếu không tìm kiếm nó trong […]