Archive | February 6, 2019

The Prophet (26. Religion)

The Prophet Kahlil Gibran 26. Religion And an old priest said, “Speak to us of Religion.”And he said:Have I spoken this day of aught else?Is not religion all deeds and all reflection,And that which is neither deed nor reflection, but a wonder and a surprise ever springing in the soul, even while the hands hew […]

Nhà Tiên Tri (26. Tôn giáo)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 26. Về Tôn giáo             Và một tư tế cao niên thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Tôn giáo.             Và ông nói:             Hôm nay, tôi có từng nói tới điều nào khác?             Phải chăng tôn giáo là hết thảy các hành động và mọi suy xét. […]

The Prophet (25. Beauty)

The Prophet Kahlil Gibran 25. Beauty And a poet said, Speak to us of Beauty.And he answered:Where shall you seek beauty, and how shall you find her unless she herself be your way and your guide?And how shall you speak of her except she be the weaver of your speech? The aggrieved and the injured […]

Nhà Tiên Tri (Cái đẹp)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 25.Về Cái đẹp             Và một thi sĩ thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Cái đẹp.             Và ông trả lời:             Nơi đâu các bạn tìm kiếm cái đẹp, và làm sao các bạn thấy được nàng nếu chính nàng không là lối đi và kẻ hướng dẫn […]