Archive | February 5, 2019

The Prophet (24. Pleasure)

The Prophet Kahlil Gibran 24. Pleasure Then Thermit, who visited the city once a year, came forth and said, Speak to us of Pleasure.And he answered, saying:Pleasure is a freedom-song,But it is not freedom.It is the blossoming of your desires,But it is not their fruit.It is a depth calling unto a height,But it is not […]

Nhà Tiên Tri (24. Lạc thú)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 24.Về Lạc thú             Lúc ấy, có nhà ẩn tu mười năm mới ghé qua thành một lần, bước ra thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Lạc thú.             Và ông trả lời rằng:             Lạc thú là bài ca tự do             Nhưng nó chẳng là tự do. […]

The Prophet (23. Prayer)

The Prophet Kahlil Gibran 23. Prayer Then a priestess said, “Speak to us of Prayer.”And he answered, saying:You pray in your distress and in your need; would that you might pray also in the fullness of your joy and in your days of abundance. For what is prayer but the expansion of your self into the […]

Nhà Tiên Tri (23. Cầu nguyện)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 23.Về Cầu nguyện             Lúc ấy, một Nữ tư tế thưa. Hãy nói cho chúng tôi về Cầu nguyện.             Và ông trả lời rằng:             Các bạn cầu nguyện khi bí bách khổ sở và trong hoàn cảnh túng thiếu của mình; ước gì các bạn cũng câàu nguyện […]