Archive | February 4, 2019

The Prophet (22. Good and Evil)

The Prophet Kahlil Gibrant 22. Good and Evil And one of the elders of the city said, Speak to us of Good and Evil.And he answered:Of the good in you I can speak, but not of the evil.For what is evil but good tortured by its own hunger and thirst?Verily when good is hungry it […]

Nhà Tiên Tri (22. Thiện và Ác)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 22. Về Thiện và Ác             Và một trưởng lão trong thành thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Thiện và Ác.             Và ông trả lời:             Về thiện trong các bạn, tôi có thể nói, còn về ác thì không thể.             Vì ác là gì, hay chỉ […]

The Prophet (21. Time)

The Prophet Kahlil Gibran 21. Time And an astronomer said, “Master, what of Time?”And he answered:You would measure time the measureless and the immeasurable.You would adjust your conduct and even direct the course of your spirit according to hours and seasons.Of time you would make a stream upon whose bank you would sit and watch […]

Nhà Tiên Tri (21. Thời gian)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 21. Về Thời gian             Và một nhà thiên văn học nói, Thưa thầy, còn về Thời gian thì sao?             Ông đáp:             Các bạn muốn đo lường thời gian, cái mênh mông vô hạn và chẳng thể đo lường.             Các bạn muốn điều chỉnh hạnh kiểm và […]