Archive | February 3, 2019

The Prophet (20. Talking)

The Prophet Kahlil Gibran 20. Talking And then a scholar said, Speak of Talking.And he answered, saying:You talk when you cease to be at peace with your thoughts;And when you can no longer dwell in the solitude of your heart you live in your lips, and sound is a diversion and a pastime.And in much […]

Nhà Tiên Tri (20. Trò chuyện)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 20. Về Trò chuyện             Và lúc ấy, một học giả thưa, Xin hãy nói về Trò chuyện.             Và ông trả lời rằng:             Các bạn trò chuyện khi chẳng còn hòa thuận với ý nghĩ mình.             Và khi chẳng thể ở lâu hơn trong quạnh quẽ của […]

The Prophet (19. Friendship)

The Prophet Kahlil Gibran 19. Friendship And a youth said, Speak to us of Friendship.And he answered, saying:Your friend is your needs answered.He is your field which you sow with love and reap with thanksgiving.And he is your board and your fireside.For you come to him with your hunger, and you seek him for peace. […]

Nhà Tiên Tri (19. Tình bạn)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 19. Về Tình bạn             Và một người tuổi trẻ thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Tình bạn.             Và ông đáp lại rằng:             Người bạn là những cần thiết của các bạn được đáp ứng.             Hắn là cánh đồng các bạn gieo với tình yêu thương […]