Archive | February 2, 2019

The Prophet (18. Teaching)

The Prophet Kahlil Gibran 18. Teaching Then said a teacher, Speak to us of Teaching.And he said:No man can reveal to you aught but that which already lies half asleep in the dawning of your knowledge.The teacher who walks in the shadow of the temple, among his followers, gives not of his wisdom but rather […]

Nhà Tiên Tri (18. Giảng dạy)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 18. Về Giảng dạy             Lúc ấy một tôn sư thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Giảng dạy.             Và ông nói:             Không ai có thể vén lộ cho các bạn cái không nằm lơ mơ ngủ trong rạng đông hiểu biết của mỗi người.             Tôn sư, […]

The Prophet (17. Self-Knowledge)

The Prophet Kahlil Gibran 17. Self-Knowledge And a man said, Speak to us of Self-Knowledge.And he answered, saying:Your hearts know in silence the secrets of the days and the nights.But your ears thirst for the sound of your heart’s knowledge.You would know in words that which you have always known in thought.You would touch with […]

Nhà Tiên Tri (17. Tự biết mình)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 17. Về Tự biết mình             Và một người nam thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Tự biết mình.             Và ông trả lời rằng:             Trong thầm lặng lòng các bạn hiểu biết những bí mật của ngày ngày và đêm đêm,             Nhưng đôi tai các bạn […]