Archive | February 1, 2019

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 9)

THE TRUE STORY OF AH Q Lu Hsun Chapter 9 THE GRAND FINALE After the Chao family was robbed most of the people in Weichuang felt pleased yet fearful, and Ah Q was no exception. But four days later Ah Q was suddenly dragged into town in the middle of the night. It happened to […]

AQ Chính truyện (Chương 9)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 9 Sau lúc nhà họ Triệu mất cướp thì phần đông dân làng Mùi vừa thích chí vừa sợ hãi. AQ cũng vậy, y vừa thích chí vừa sợ hãi.Nhưng bốn hôm sau, giữa lúc đêm khuya, y bỗng bị bắt lên huyện. Giời tối đen. Một toán lính, […]

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 8)

THE TRUE STORY OF AH Q Lu Hsun Chapter  8 BARRED FROM THE REVOLUTION The people of Weichuang became more reassured every day. From the news that was brought they knew that, although the revolutionaries had entered the town, their coming had not made a great deal of difference. The magistrate was still the highest […]

AQ Chính truyện (Chương 8)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 8 Tình hình làng Mùi dần dần êm đềm trở lại. Theo những tin đồn gần đây người ta biết rằng: tiếng là bọn cách mạng đã vào huyện nhưng cũng chẳng có gì thay đổi khác trước. Quan huyện vẫn là quan huyện cũ, chẳng qua bây giờ […]

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 7)

THE TRUE STORY OF AH Q Kahlil Gibran Chapter 7 THE REVOLUTION On the fourteenth day of the ninth moon of the third year in the reign of Emperor Hsuan Tung —the day on which Ah Q sold his purse to Chao Pai-yen—at midnight, after the fourth stroke of the third watch, a large boat with a […]

AQ Chính truyện (Chương 7)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 7 Tối hôm mười bốn rạng ngày rằm tháng Chín niên hiệu Tuyên thống năm thứ ba, tức là hôm AQ bán cái ruột tượng cho chú Triệu Bạch Nhẫn, vào hồi canh ba, lúc bốn giờ, một chiếc thuyền ván, mui đen, khá to ghé vào bến trước […]