Archive | November 30, 2018

Ngư Ông và Biển Cả (Chương 2)

Ngư Ông và Biển Cả Ernest Hemingway CHƯƠNG 2 Thỉnh thoảng vào những ngày xa xưa ấy, anh ta thường đến Terrace. Nhưng khi đã rượu vào thì anh ta nóng nảy, nói năng nhát gừng và khó đăm đăm. Đầu óc anh ta dồn hết cả vào ngựa và bóng chày. Lúc nào anh […]

The Old Man And The Sea (Chapter 1)

The Old Man And The Sea Ernest Hemingway Chapter 1 He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty-four days now without taking a fish. In the first forty days a boy had been with him. But after forty days without a fish the […]

Ngư Ông Và Biển Cả (Chương 1)

 Ngư Ông  Và Biển Cả Ernest Hemingway Chương 1 Lão u đã già, một mình một thuyền câu cá trên dòng Nhiệt lưu và đã tám mươi tư ngày qua lão không bắt được lấy một mống cá nào. Bốn mươi ngày đầu thằng bé đi với lão. Nhưng sau bốn mươi ngày không câu được […]