Archive | November 21, 2018

The Great Gatsby (Chapter 5)

The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald Chapter 5 When I came home to West Egg that night I was afraid for a moment that my house was on fire. Two o’clock and the whole corner of the peninsula was blazing with light, which fell unreal on the shrubbery and made thin elongating glints upon the […]

Gatsby Vĩ Đại (Chương 5 )

  Gatsby Vĩ Đại F. Scott Fitzgerald Chương 5 Đêm ấy, khi xe về đến West Egg, tôi đã tưởng nhà tôi bị cháy. Hai giờ đêm mà cả một vùng bán đảo rực sáng, ánh sáng hư ảo chan hoà các lùm cây và kéo thành những sợi lấp lánh dài trên các đường […]