Archive | November 13, 2018

The Great Gatsby (Chapter 1 Part 2)

The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald Chapter 1 Part 2 Before I could reply that he was my neighbor dinner was announced; wedging his tense arm imperatively under mine, Tom Buchanan compelled me from the room as though he were moving a checker to another square. Slenderly, languidly, their hands set lightly on their hips, […]

Gastby Vĩ Đại (Chương 01 part 2)

Gastby Vĩ Đại Chương 01 part 2 Tôi chưa kịp trả lời Gatsby là láng giềng của tôi thì người lên báo bữa tối đã dọn xong. Thọc mạnh cánh tay rắn chắc của anh khoác lấy tay tôi, Tom Buchanan lôi tuột tôi ra khỏi gian phòng như đẩy một quân cờ từ ô […]

The Great Gatsby (Chapter 1 Part 1)

The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald Chapter 1 Part 1 In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I’ve been turning over in my mind ever since. “Whenever you feel like criticizing any one,” he told me, “just remember that all the people in this world haven’t had the […]

Gatsby Vĩ Đại (Chương 1 Part 1)

Gatsby Vĩ Đại F. Scott Fitzgerald Chương 01 part 1 Hồi tôi còn nhỏ tuổi, nghĩa là hồi dễ bị nhiễm các thói hư tật xấu hơn bây giờ, cha tôi có khuyên tôi một điều mà tôi ngẫm mãi cho đến nay:- Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng […]