Archive | November 10, 2018

Dracula (Chapter 24)

Dracula Bram Stoker Chapter 24 DR. SEWARD’S PHONOGRAPH DIARY, SPOKEN BY VAN HELSING THIS to Jonathan Harker. You are to stay with your dear Madam Mina. We shall go to make our search—if I can call it so, for it is not search but knowing, and we seek confirmation only. But do you stay and […]

Bá Tước Dracula (Chương 24)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 24 NHẬT KÝ GHI ÂM CỦA BÁC SĨ SEWARD ĐƯỢC NÔI BỞI VAN HELSING Đoạn này dành cho Jonathan Harker. Anh hãy ở lại với bà Mina thân yêu của anh. Chúng tôi sẽ tổ chức tìm kiếm, nếu tôi có thể gọi việc này như vậy, bởi vì […]

Dracula (Chapter 23)

Dracula Bram Stoker Chapter 23 DR. SEWARD’S DIARY 3 October.—The time seemed terrible long whilst we were waiting for the coming of Godalming and Quincey Morris. The Professor tried to keep our minds active by using them all the time. I could see his beneficent purpose, by the side glances which he threw from time […]

Bá Tước Dracula (Chương 23)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 23 NHẬT KÝ CỦA BÁC SĨ SEWARD Ngày 3 tháng 10. – Thời gian có vẻ như trôi đi lâu khủng khiếp khi chúng tôi ngồi chờ Godalming và Quincey Morris. Giáo sư cố làm cho chúng tôi ở tâm trạng tích cực bằng cách khơi gợi chúng mọi […]