Archive | November 9, 2018

Dracula (Chapter 22)

Dracula Bram Stoker Chapter 22 JONATHAN HARKER’S JOURNAL 3 October.—As I must do something or go mad, I write this diary. It is now six o’clock, and we are to meet in the study in half an hour and take something to eat; for Dr. Van Helsing and Dr. Seward are agreed that if we […]

Bá Tước Dracula (Chương 22)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 22 NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER Ngày 3 tháng Mười – Tôi phải làm một điều gì đó nếu không thì sẽ hóa điên mất. Bây giờ là sáu giờ, và chúng tôi gặp mặt trong phòng nghiên cứu trong một giờ rưỡi để ăn cái gì đó, vì […]

Dracula (Chapter 21)

Dracula Bram Stoker Chapter 21 DR. SEWARD’S DIARY 3 October.—Let me put down with exactness all that happened, as well as I can remember it, since last I made an entry. Not a detail that I can recall must be forgotten; in all calmness I must proceed. When I came to Renfield’s room I found […]

Bá Tước Dracula (Chương 21)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 21 NHẬT KÝ CỦA BÁC SĨ SEWARD Ngày 3 tháng 10 – Hãy để tôi ghi lại với sự chính xác tất cả những gì đã xảy ra mà tôi còn nhớ đượckể từ lúc tôi viết lần cuối. Không được để một chi tiết nào mà tôi có […]

Dracula (Chapter 20)

Dracula Bram Stoker Chapter 20 JONATHAN HARKER’S JOURNAL 1 October, evening.—I found Thomas Snelling in his house at Bethnal Green, but unhappily he was not in a condition to remember anything. The very prospect of beer which my expected coming had opened to him had proved too much, and he had begun too early on […]

Bá Tước Dracula (Chương 20)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 20 NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER Ngày 1 tháng Mười, buổi chiều. – Tôi đến nhà của Thomas Snelling tại Bethnal Green để tìm ông ta, nhưng không may ông ấy đang ở trong tình trạng chẳng nhớ được gì cả. Cái viễn cảnh bia bọt mà tôi vẽ […]