Archive | November 8, 2018

Dracula (Chapter 19)

Dracula Bram Stoker Chapter 19 JONATHAN HARKER’S JOURNAL 1 October, 5 a. m.—I went with the party to the search with an easy mind, for I think I never saw Mina so absolutely strong and well. I am so glad that she consented to hold back and let us men do the work. Somehow, it […]

Bá Tước Dracula (Chương 19)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 19 NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER 1 tháng Mười, 5 giờ sáng. – Tôi cùng các bạn tìm kiếm với một tâm trạng thoải mái, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thấy Mina hoàn toàn cứng cỏi và tuyệt vời đến như vậy. Tôi rất vui […]

Dracula (Chapter 18)

Dracula Bram Stoker Chapter 18 DR. SEWARD’S DIARY 30 September.—I got home at five o’clock, and found that Godalming and Morris had not only arrived, but had already studied the transcript of the various diaries and letters which Harker and his wonderful wife had made and arranged. Harker had not yet returned from his visit […]

Bá Tước Dracula (Chương 18)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 18 NHẬT KÝ CỦA BÁC SĨ SEWARD Ngày 30 thanh Chín. – Tôi trở về nhà lúc năm giờ, và thấy rằng Godalming cùng Morris không những đã đến, và đã đọc những bản ghi chép cùng những bức thư, không phải từ sau cuộc viếng thăm những người […]