Archive | November 6, 2018

Dracula (Chapter 17)

Dracula Bram Stoker Chapter 17 DR. SEWARD’S DIARY—continued WHEN we arrived at the Berkeley Hotel, Van Helsing found a telegram waiting for him:— “Am coming up by train. Jonathan at Whitby. Important news.—Mina Harker.” The Professor was delighted. “Ah, that wonderful Madam Mina,” he said, “pearl among women! She arrive, but I cannot stay. She […]

Bá Tước Dracula (Chương 17)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 17 NHẬY KÝ CỦA BÁC SĨ SEWARD – TIẾP THEO Khi chúng tôi đến khách sạn Berkely, Van Helsing thấy một tờ điện tín đang chờ đợi ing “Tôi đang đến bằng xe lửa. Jonathan ở Whitby. Có những tin tức rất quan trọng. Mina Harker.” Giáo sư có […]