Archive | November 2, 2018

Dracula (Chapter 14)

Dracula Bram Stoker Chapter 14 MINA HARKER’S JOURNAL 23 September.—Jonathan is better after a bad night. I am so glad that he has plenty of work to do, for that keeps his mind off the terrible things; and oh, I am rejoiced that he is not now weighed down with the responsibility of his new […]

Bá Tước Dracula (Chương 14)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 14 NHẬT KÝ CỦA NINA HARKER Ngày 23 tháng Chín. – Jonathan đã đỡ hơn sau cái đêm tồi tệ đó. Tôi mừng khi thấy anh ấy có nhiều công việc phải làm, và điều đó khiến anh không còn phải bận tâm về những điều khủng khiếp khác, […]

Dracula (Chapter 13)

Dracula Bram Stoke Chapter 13 DR. SEWARD’S DIARY—continued. THE funeral was arranged for the next succeeding day, so that Lucy and her mother might be buried together. I attended to all the ghastly formalities, and the urbane undertaker proved that his staff were afflicted—or blessed—with something of his own obsequious suavity. Even the woman who […]

Bá Tước Dracula (Chương 13)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 13 NHẬT KÝ CỦA BÁC SĨ SEWARD – TIẾP THEO Đám tang được tổ chức vào những ngày tiếp theo, và Lucy cùng với mẹ nàng được chôn cất cùng với nhau. Tôi đã chứng kiến tất cả những nghi thức buồn thảm này, và dịch vụ mai táng […]

Dracula (Chapter 12)

Dracula Bram Stoker Chapter 12 DR. SEWARD’S DIARY 18 September.—I drove at once to Hillingham and arrived early. Keeping my cab at the gate, I went up the avenue alone. I knocked gently and rang as quietly as possible, for I feared to disturb Lucy or her mother, and hoped to only bring a servant […]

Bá Tước Dracula (Chương 12)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 12 NHẬT KÝ CỦA BÁC SĨ SEWARD Ngày 18 tháng Chín. – Tôi thuê xe đến Hillingham ngay và đến nơi rất sớm. Để chiếc xe ngựa thuê ngòai cổng, tôi đi một mình vào lối đi. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa và cố rung chuông thật khẽ, vì […]