Archive | August 27, 2018

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 3)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 3  Riding In The Cars When the time came, Laura could hardly believe it was real. The weeks and months had been endless, and now suddenly they were gone. Plum Creek, and the house, and all the slopes and fields she knew so well, were […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 3)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 3  TRÊN XE LỬA Đến lúc ra đi mà Laura vẫn khó tin đó là sự thật. Những tuần lễ và những tháng dài tưởng chừng vô tận bây giờ chấm dứt đột ngột. Suối Plum và căn cùng nhà tất cả những triền dốc, những cánh […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 2)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 2 GROWN UP There was a great deal of work to be done, for Pa must leave early next morning. He set the old wagon bows on the wagon and pulled the canvas cover over them; it was almost worn out but it would do […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 2)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 2  LỚN LÊN Có rất nhiều việc cần làm vì sáng sớm hôm sau Bố đã ra đi. Bố dựng giàn khung mui cũ lên thùng xe và kéo tấm vải phủ mui lên. Vải mui hầu như đã rách hết nhưng nó chỉ được dùng cho […]

By The Shores Of Silver Lake (Chapter 1)

  By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 1  UNEXPECTED VISITOR Laura was washing the dishes one morning when old Jack, lying in the sunshine on the doorstep, growled to tell her that someone was coming. She looked out, and saw a buggy crossing the gravelly ford of Plum Creek. “Ma,” she […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 1)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder TẬP 5 – CHƯƠNG 1  NGƯỜI KHÁCH BẤT NGỜ ột buổi sáng, Laura đang rửa chén thì con chó già Jack đang nằm phơi nắng trước bậc cửa bỗng gừ gừ như để báo cho cô biết có người đang tới. Cô nhìn ra và thấy một cỗ […]