Archive | August 26, 2018

On The Banks Of Plum Creek ( Chapter 40)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 40 Christmas Eve Pa went early to do the chores that evening, and Jack went with him, staying close to his heels. Jack did not intend to lose sight of Pa again. They came in, cold and snowy. Pa stamped the snow from his feet […]

Trên Bỡ Suối Plum (Chương 40)

Trên Bỡ Suối Plum Laura Ingalls Wilder  CHƯƠNG 40 CHIỀU TRƯỚC NGÀY GIÁNG SINH Bố lo làm sớm các việc thường lệ vào chiều hôm đó và Jack theo bố bén gót. Jack không muốn bố lại rời xa khỏi tầm mắt nó. Cả hai quay về nhà, lạnh và đầy tuyết. Bố đập chân […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 39)

On The Banks Of Plum Creek  Laura Ingalls Wilder Chapter 39 The Third Day All night the house shook and jarred in the wind. Next day the storm was worse than ever. The noises of the wind were more terrible and snow struck the windows with an icy rattle. Ma made ready to go to […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 39)

Trên Bờ Suối Plum Laura a Ingalls Wilder  CHƯƠNG 39  NGÀY THỨ BA uốt đêm căn nhà lay động trong gió. Hôm sau, bão còn tệ hại hơn bao giờ hết. Gió gào hú khủng khiếp hơn và tuyết thành những giọt băng khua trên cửa sổ. Mẹ đã sẵn sàng để tới chuồng ngựa. […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 38)L

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 38 The Day of Games It was late next morning when Ma called Laura to breakfast. The storm was fiercer and wilder. Furry-white frost covered the windows, and inside that good tight house the sugary snow was over the floor and the bedcovers. Upstairs was […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 38)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 38  NGÀY BÀY TRÒ Sáng hôm sau, mẹ gọi Laura dậy ăn sáng trễ. Cơn bão dữ dằn đã cuồng daị hơn. Sương giá đọng trắng như lông thú phủ trên cửa sổ. Trong nhà, tuyết như đường cát rải trên nền sàn và các tấm phủ […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 37)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 37 The Long Blizzard A storm was dying down at supper-time one day, and Pa said: “Tomorrow I’m going to town. I need some tobacco for my pipe and I want to hear the news. Do you need anything, Caroline?” “No, Charles,” said Ma. “Don’t […]

Trên Bỡ Suối Plum (Chương 37)

Trên Bỡ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 37  CƠN BÃO LÊ THÊ Giờ ăn tối một ngày sắp dứt cơn bão, bố nói: – Ngày mai anh sẽ ra thị trấn. Anh cần mua thuốc hút và nghe ngóng tin tức. Em có cần gì không, Caroline? Mẹ nói: – Không, Charles. Anh không […]

On The Banks Of Plum Creek (Chapter 36)

On The Banks Of Plum Creek Laura Ingalls Wilder Chapter 36 Prairie Winter Next day the storm was even worse. It could not be seen through the windows, for snow swished so thickly against them that the glass was like white glass. All around the house the wind was howling. When Pa started to the […]

Trên Bờ Suối Plum ( Chương36)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 36  MÙA ĐÔNG TRÊN THẢO NGUYÊN Hôm sau, trận bão càng tồi tệ hơn. Không thể nào nhìn qua cửa sổ vì tuyết chất đầy biến những ô kính thành lớp kính màu trắng. Bố tháo một cuộn thừng khỏi chiếc móc trong gian chái. Bố nói: […]