Archive | August 24, 2018

On The Banks Of Plum (Chapter 23)

On The Banks Of Plum  Laura Ingalls Wilder Chapter 23 Country Party Will you come to my party?” Laura asked Christy and Maud and Nellie Oleson. Mary asked the big girls. They all said they would come. That Saturday morning the new house was specially pretty. Jack could not come in on the scrubbed floors. […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 23)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 23  BUỔI HỌP MẶT ĐỒNG QUÊ Laura hỏi Christy, Maud và Nellie: – Các bồ tới dự họp mặt ở nhà tớ chứ? Trong lúc đó Mary mời các cô gái lớn. Tất cả đều nói sẽ tới. Sáng thứ bảy đó, căn nhà mới xinh đẹp […]

On The Banks Of Plum (Chapter 22)

  On The Banks Of Plum Laura Ingalls Wilder Chapter 22 Town Party Laura and Mary had never been to a party and did not quite know what it would be like. Ma said it was a pleasant time that friends had together. After school on Friday she washed their dresses and sunbonnets. Saturday morning […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương 22)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 22 BUỔI HỘI THÀNH PHỐ Laura và Mary chưa từng tham dự một buổi hội nên không rõ buổi hội như thế nào. Mẹ bảo đó là lúc thoải mái nhất để cùng bạn bè họp mặt. Sau buổi học ngày thứ sáu, các cô giặt quần […]

On The Banks Of Plum (Chapter 21)

On The Banks Of Plum Laura Ingalls Wilder Chaprer 21 Nellie Oleson Jack was waiting to meet them at the ford that night, and at supper they told Pa and Ma all about school. When they said they were using Teacher’s slate, Pa shook his head. They must not be beholden for the loan of […]

Trên Bờ Suối Plum (Chương21)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 21  NELLIE OLESON Tối đó, Jack chờ đón các cô ở khúc suối cạn và trong lúc ăn cơm tối, các cô kể cho bố mẹ nghe mọi điều ở trường học. Khi nghe các cô nói đã phải mượn bảng viết của cô giáo, bố khẽ […]