Archive | August 14, 2018

On The Banks Of Plum (Chapter 8)

On The Banks Of Plum Laura Ingalls Wilder Chapter 8 STRAW-STACK When Mr. Nelson’s harvesting was done, Pa had paid for Spot. He could do his own harvesting now. He sharpened the long, dangerous scythe that little girls must never touch, and he cut down the wheat in the small field beyond the stable. He […]

Trên Bờ Suối Plum ( Chương 8)

Trên Bờ Suối Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 8  ĐỐNG RƠM Khi mùa gặt của ông Nelson chấm dứt, bố đã trả hết nợ về con Spot. Lúc này, bố có thể lo cho mùa gặt của riêng mình. Bố mài bén chiếc phảng dài dễ sợ mà các cô bé không bao giờ được […]