Archive | August 13, 2018

On The Banks Of Plum (Chapter 7)

On The Banks Of Plum Laura Ingalls Wilder Chapter 7 OX ON THE ROOF Now Laura and Mary had chores to do. Every morning before the sun was up they had to drive Spot to the big gray rock to meet the herd, so that Johnny could take her with the other cattle to eat […]

Trên Bờ Suốii Plum (Chương 7)

Trên Bờ Suốii Plum Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 7 CON BÒ ĐỰC TRÊN MÁI NHẰ Bây giờ Laura và Mary có thêm việc để làm. Mỗi buổi sáng trước khi mặt trời mọc, các cô phải đưa Spot tới dải đá xám lớn chờ bầy bò để Johnny có thể dẫn nó theo những con […]