Archive | August 4, 2018

Farmer Boy (Chapter 18)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 18 KEEPING HOUSE Uncle Andrew lived ten miles away. For a week Father and Mother were getting ready to go, and all the time they were thinking of things that must be done while they were away. Even when Mother was climbing into the buggy, she was talking. “Be sure to gather […]

Cậu Bé Quê Chương 18)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 18  GIỮ NHÀ Chú Andrew sống cách xa mười dặm. Suốt một tuần ba má chuẩn bị cho chuyến đi và suốt thời gian đó, ba và má luôn nghĩ tới những điều cần phải làm trong lúc ba má vắng nhà. Ngay cả khi đã bước lên […]