Archive | August 1, 2018

Farmer Boy(Chapter 13)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 13 THE STRANGE DOG Dick Brown had said that New York horse-buyers were in the neighborhood, so every night Father gave the four-year-old colts a special, careful grooming. The four-year-olds were already perfectly broken, and Almanzo wanted so much to help groom them that Father let him. But he was allowed to go […]

Cậu Bé Quê (Chương 13)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 13  CON CHÓ LẠ LÙNG Nick Brown đã cho biết những tay lái ngựa New York đang có mặt ở vùng lân cận nên mỗi đêm ba đều chăm sóc cho lũ ngựa bốn tuổi một vẻ ngoài đặc biệt. Ngựa bốn tuổi đều được luyện thuần hoàn […]

Farmer Boy (Chapter 12)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 12 TIN-PEDDLER One evening after sunset Almazo  saw a white horse pulling a large, bright-red cart up the road, and he yelled: “The tin-peddler’s coming! The tin-peddler’s coming!” Alice ran out of the henhouse with her apron full of eggs. Mother and Eliza Jane came to the kitchen door. Royal popped out of the pump-house. […]

Cậu Bé Quê (Chương 12)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 12  NGƯỜI BÁN ĐỒ THIẾC Một buổi tối sau khi mặt trời lặn, Almanzo thấy một con ngựa trắng kéo một cỗ xe lớn màu đỏ tươi xuất hiện trên đường và cậu la lên: – Người bán đồ thiếc tới! Người bán đồ thiếc tới! Alice chạy […]