Archive | July 31, 2018

Farmer Boy (Chapter 11)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 11 SPRINGTIME Now breakfast was eaten before dawn, and the sun was rising beyond the dewy meadows when Almanzo drove his team from the barns. He had to stand on a box to lift the heavy collars onto the horses’ shoulders and to slip the bridles over their ears, but he knew how […]

Cậu Bé Quê (Chương 11)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 11  MÙA XUÂN Bây giờ bữa điểm tâm dứt trước lúc bình minh và mặt trời đang vươn lên phía bên kia đồng cỏ còn đẫm sương khi Almanzo dẫn cặp ngựa ra khỏi khu nhà kho. Cậu phải leo lên một cái thùng để nhấc bộ vòng […]