Archive | July 29, 2018

Farmer Boy (Chapter 10)

Farmer Boy Laura Ingalls Wilder CHAPTER 10 THE TURN OF THE YEAR The days were growing longer, but the cold was more intense. Father said: “When the days begin to lengthen The cold begins to strengthen.” At last the snow softened a little on the south and west slopes. At noon the icicles dripped. Sap was rising in […]

Cậu Bé Quê (Chương 10)

Cậu Bé Quê Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 10  VÒNG QUAY CỦA NĂM Ngày đang dài hơn nhưng lạnh dữ hơn. Ba đọc: Ngày bắt đầu dài dặc. Tiết lạnh giá buốt hơn. Cuối cùng, tuyết trên các triền phía tây và phía nam mềm xốp một phần. Buổi trưa, những nhủ băng nhỏ giọt. Nhựa […]