Archive | July 14, 2018

Little House on the Prairie (Chapter 15)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 15 FEVER ’N’ AGUE Now blackberries were ripe, and in the hot afternoons Laura went with Ma to pick them. The big, black, juicy berries hung thick in brier-patches in the creek bottoms. Some were in the shade of trees and some were in the sun, but the sun […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 15)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 15  SỐT RÉT RỪNG Lúc này trái mâm xôi đã chín, vào những buổi chiều oi nồng Laura theo Mẹ đi hái. Những trái lớn, bầm đen, mọng nước treo chi chít trên cành dưới trũng lạch suối. Một số cây ẩn […]