Archive | July 12, 2018

Little House on the Prairie (Chapter 13)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 13 TEXAS LONGHORNS One evening Laura and Pa were sitting on the doorstep. The moon shone over the dark prairie, the winds were still, and softly Pa played his fiddle. He let a last note quiver far, far away, until it dissolved in the moonlight. Everything was so […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 13)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 13 NHỮNG CHIẾC SỪNG DÀI TEXAS Một buổi tối, Laura và Bố ngồi trên bậc cửa. Trăng chiếu trên đồng cỏ mờ tối, gió êm và Bố chơi đàn nhè nhẹ. Một nốt nhạc kéo dài lan xa, xa mãi tan loãng […]