Archive | July 11, 2018

Little House on the Prairie (Chapter 12)

Little House on tha Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 12 FRESH WATER TO DRINK Pa had made the bedstead. He had smoothed the oak slabs till there was not a splinter on them. Then he pegged them firmly together. Four slabs made a box to hold the straw-tick. Across the bottom of it Pa stretched a rope, […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 12)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 12 NƯỚC NGỌT ĐỂ UỐNG Bố đã đóng xong giường. Bố chuốt bóng những tấm ván xồi cho tới khi không còn một lằn gợn. Rồi chốt chúng vào nhau cứng ngắc. Bốn tấm ván xồi hợp thành một cái khuôn để […]