Archive | July 10, 2018

Little House on the Prairie (Chapter 11)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 11 INDIANS IN THE HOUSE Early one morning Pa took his gun and went hunting. He had meant to make the bedstead that day. He had brought in the slabs, when Ma said she had no meat for dinner. So he stood the slabs against the wall and took […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 11)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 11 NHỮNG NGƯỜI DA ĐỎ TRONG NGÔI NHÀ Một buổi sáng, Bố đi săn thật sớm. Bữa đó Bố đã tính ở nhà đóng giường. Khi Bố khuân ván ra thì Mẹ bảo buổi chiều không còn thịt ăn. Thế là Bố […]