Archive | July 9, 2018

Little House on the Prairie (Chapter 10)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 10 A ROOF AND A FLOOR All day long, every day, Laura and Mary were busy. When the dishes were washed and the beds made, there was always plenty to do and to see and to listen to. They hunted for birds’ nests in the tall grass and […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ( Chương 10)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 10  MỘT MÁI NHÀ VÀ MỘT NỀN ĐẤT Mỗi ngày, Laura và Mary đều bận rộn từ sáng tới tối. Sau khi dẹp giường và rửa xong chén dĩa vẫn còn hàng đống việc để làm hoặc xem và theo dõi. Các […]