Archive | July 3, 2018

Little House on the Prairie (Chapter 5)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 5 THE HOUSE ON THE PRAIRIE Laura and Mary were up next morning earlier than the sun. They ate their breakfast of cornmeal mush with prairie-hen gravy, and hurried to help Ma wash the dishes. Pa was loading everything else into the wagon and hitching up Pet and Patty. When […]

Ngôi nhà trên thảo nguyên (Chương 5)

Ngôi nhà trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 5  NGÔI NHÀ TRÊN THẢO NGUYÊN Sáng hôm sau, Laura và Mary thức dậy trước khi mặt trời mọc. Các cô ăn điểm tâm bằng xúp bắp với xốt gà gô và lật đật giúp Mẹ rửa chén dĩa. Bố chuyển mọi thứ […]