Archive | July 2, 2018

Thư Tình Gửi Một Người – The Love Letters (31)

Thư Tình Gửi Một Người (31) 1/1/1965 12 giờ 1 phút Dao Ánh của anh, của anh, của anh Anh vừa từ ở quán về. Uống đã khá nhiều rượu. Sương xuống nhiều và anh lạnh run. Đầu óc đã nặng và anh nhớ Ánh ở đó một mình. Ở câu lạc bộ người ta […]