Archive | July 1, 2018

Little House on the Prairie (Chater 4)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 4 PRAIRIE DAY Soft whickerings were close to Laura’s ear, and grain rattled into the feed-box. Pa was giving Pet and Patty their breakfasts. “Back, Pet! Don’t be greedy,” he said. “You know it’s Patty’s turn.” Pet stamped her foot and nickered. “Now, Patty, keep your […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 4)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 4  NGÀY THẢO NGUYÊN Những tiếng lao xao nhè nhẹ vang sát bên tai Laura do các hạt bắp trút vào máng ăn. Bố đang lo bữa sáng cho Pet và Patty. Bố nói: – Lui lại, Pet! Đừng có tham lam. […]