Archive | June 29, 2018

Little House on the Prairie (Chapter 3)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Ưilder CHAPTER 3 CAMP ON THE HIGH PRAIRIE Pa made camp as usual. First, he unhitched and unharnessed Pet and Patty, and he put them on their picket-lines. Picket-lines were long ropes fastened to iron pegs driven into the ground. The pegs were called picket- pins. When horses were on picket-lines […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 3)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 3 DỰNG TRẠI TRÊN ĐỒI CỎ Bố dựng trại giống như thường lệ. Trước hết, Bố tháo bộ yên cương cho Pet và Patty, buộc chúng vào dây cột. Dây cột là sợi dây dài buộc vào chiếc móc sắt đóng sâu xuống […]

Little House on the Prairie (Chapter 2)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 2 CROSSING THE CREEK Pet and Patty began to trot briskly, as if they were glad, too. Laura held tight to the wagon bow and stood up in the jolting wagon. Beyond Pa’s shoulder and far across the waves of green grass she could see the trees, and they […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 2-Chương 2)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 2 – BĂNG NGANG DÒNG LŨ Pet và Patty hối hả xoải vó tựa hồ chúng cũng vui thích. Laura nắm chặt cọng khung mui đứng thẳng trên cỗ xe đang lắc lư. Phía dưới vai Bố và vượt xa những gợn […]