Archive | June 20, 2018

Little House in the Big Woods (Chapter 7)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Ưilder Chapter 7. THE SUGAR SNOW. For days the sun shone and the weather was warm. There was no frost on the windows in the mornings. All day the icicles fell one by one from the eaves with soft smashing and crackling sounds in the snowbanks beneath. […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 7)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 7 –TUYẾT ĐƯỜNG Nắng chiếu nhiều ngày và thời tiết ấm lại. Trên các ô cửa sổ buổi sáng không còn sương giá đọng. Suốt ngày, những trụ băng dưới hiên nhà lần lượt sụm xuống trong những khoảng tuyết trống bên dưới tạo thành […]